|  
  |  

هزینه های بر عهده مشتری

 


                                  

هزینه ارسال بر عهده خریدار می باشد . جهت خرید محصولات کافیست بر روی عکس محصول کلیک کرده و سپس بر روی "خرید" کلیک کنید

محصولات

Betis دستگاه ضبط مکالمات 1 خط مستقل از کامپیوتر
دستگاه ضبط مکالمات 1 خط مستقل از کامپیوتر
Betis دستگاه ضبط مکالمات 16 خط مبتنی بر کامپیوتر
دستگاه ضبط مکالمات 16 خط مبتنی بر کامپیوتر
Betis دستگاه ضبط مکالمات 2 خط مستقل از کامپیوتر
دستگاه ضبط مکالمات 2 خط مستقل از کامپیوتر
Betis دستگاه ضبط مکالمات 4 خط مبتنی بر کامپیوتر
دستگاه ضبط مکالمات 4 خط مبتنی بر کامپیوتر
Betis دستگاه ضبط مکالمات 4 خط مستقل از کامپیوتر بتیس
دستگاه ضبط مکالمات 4 خط مستقل از کامپیوتر بتیس
Betis دستگاه ضبط مکالمات 8 خط مبتنی بر کامپیوتر
دستگاه ضبط مکالمات 8 خط مبتنی بر کامپیوتر
Betis دستگاه ضبط مکالمات 8 خط مستقل از کامپیوتر
دستگاه ضبط مکالمات 8 خط مستقل از کامپیوتر
Betis دستگاه ضبط مکالمات تا 128 خط مبتنی بر کامپیوتر
دستگاه ضبط مکالمات تا 128 خط مبتنی بر کامپیوتر